Normativa LOPD en PDF

Normativa LOPD en PDF

Aquests textos s’ofereixen a mode de consulta, sense ànim legislatiu . Per a finalitats jurídiques consulteu els textos publicats en els butlletins i diaris oficials de l’Estat. A continuació podeu consultar alguns textos sobre la LOPD en PDF.

  • LLei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Descarregar
  • Real Decreto 1720/2007, del 21 de Desembre, pel qual s’aproba el Reglament del Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, vigent des del 19 d’Abril de 2008 (RLOPD). Descarregar
  • Real Decreto 994/1999 del 11 de juny, pel qual s’aproba el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Descarregar
  • Real Decreto 428/1993, del 26 de març,  pel qual s’aproba l’Estatut de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Descarregar
  • Llei 30/1992, del 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedimient Administratiu Comú, en defecte de ambdues. Descarregar
  • Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 d’ Octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades. Descarregar
  • Instruccions adicionals de l’Agència de Protecció de Dades, que poden consultar-se a la seva pàgina web  www.agpd.es
  • Llei 34/2002, del 11 de juliol, relativa als Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Descarregar